”Asambleja e Pergjithshme e 89-të e CEEC”, Tiranë, Shqipëri