Azhornime ligjore (Korrik-Shtator)

Udhëzim i Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë nr. 52 dt. 03.12.2015  i publikuar në F.Z nr 173 “Per percaktimin e niveleve te gjuheve te huaja e testeve nderkombetare per pranimet ne programet e studimit te ciklit te dyte dhe te trete ne IAL

(Tabela 1/1 zëvëndesohet me tabelen e re 1/2 me udhezimin e ri .)

Udhëzim  i Ministrit te Arsimit Sportit dhe Rinisë  Nr.18 dt.16.08.2017 në Fletoren Zyrtare  Nr.168 :

“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 – 2018”.