Dioqeza Shkodër-Pult

Dioqeza: Dioqeza Shkodër-Pult

Kongregrata/Famullia: FMA Bijat e Marisë Ndihmëtare i Shkodrës

Qarku: Lezhës

Emri i institucionit: Shkolla 9-vjecare” Maria Ndihmetare”

Lloji i aktivitetit i liçensuar: Shkolle 9-vjecare

Drejtuesi/ja: Rachele Torchia

E-mail: qendra_maria_ndihmetare@yahoo.com

Faqe interneti/FB: shkolla effata

Telefon fix: 22801127