Dioqeza Tiranë-Durrës

Dioqeza: Tiranë-Durrës

Kongregrata/Famullia: Motrat Benediktine te Provanise Hyjnore

Qarku: Durrësit

Emri i institucionit: Shkolla Vincenc Prendushi

Lloji i aktivitetit i liçensuar: Shkolla 9-vjeçare jopublike “Vinçenc Prendushi”

Drejtuesi/ja: Adelaide Montagnoli Suor Donata

E-mail: suorebendur@libero.it

Faqe interneti/FB: www.shkollaprendushi.com

Telefon fix: 052 224 089/  052 224 074