Mbrojtja e të dhënave

Politika e Privatesisë

Mbrojtja e të dhënave personale bazohet në përpunimin në mënyrë të drejtë e të ligjshme në grumbullime për qëllime specifike të përcaktuara qartë e legjitime, në saktësinë e të dhënave dhe në përditësimin e tyre sipas qëllimit që janë mbledhur.

  • Në cilësinë e kontrolluesit kemi marrë masat e përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona te paautorizuar. Pasi informacioni mbërrin në serverin tonë, kjo e fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
  • Infrastruktura mbi të cilën ngrihet faqja e KKEKSH  ruhet/administrohet fizikisht nga kontrolluesi i shërbimit INTERWEB.

Kjo politikë privatësie mbulon vetëm faqen www.edukimikatolik.al dhe jo faqet e tjera të lidhura në këtë faqe. Ndryshimi apo përditësimi i kësaj politike privatësie, do të njoftohet menjëherë në këtë faqe.

Për çdo kërkesë për informacion apo paqartësi/ankesë në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mund të na kontaktoni në adresën:

Adresa: Rruga “Medar Shtylla”,  nr.36/1, Tiranë, Shqipëri           

E-mail: info@interweb.al