Politika e Privatesise

Politika e Privatesise

Mbrojtja e të dhënave personale bazohet në përpunimin në mënyrë të drejtë e të ligjshme në grumbullime për qëllime specifike të përcaktuara qartë e ligjitime, në saktësinë e të dhënave dhe në përditësimin e tyre sipas qëllimit që janë mbledhur.

  • Në cilësinë e kontrolluesit kemi marrë masat e përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona te paautorizuar. Pasi informacioni mbërrin në serverin tone , kjo e fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
  • Infrastruktura mbi të cilën ngrihet faqja e KKEKSH  ruhet/administrohet fizikisht nga kontrolluesi i sherbimit INTERWEB.

Kjo politikë privatësie mbulon vetëm faqen www.edukimikatolik.al dhe jo faqet e tjera të lidhura në këtë faqe. Ndryshimi apo përditësimi i kësaj politike privatësie, do të njoftohet menjëherë në këtë faqe.

Për çdo kërkesë për informacion apo paqartësi/ankesë në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mund të na kontaktoni në adresën:

Rruga Medar Shtylla  Nr.36/1, Tiranë, Shqipëri           

E-mail:         info@interweb.al