THIRRJE PER APLIKIME / CALL FOR APPLICATIONS

CALL FOR APPLICATIONS: Evaluation of the “Support for the network of the catholic education institutions in Albania” project.

The KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH is looking for a team of international and national consultants to conduct an evaluation of the thre year Project “Support for the network of the catholic education institutions in Albania.”

Interested teams international and national (of 2-3 people) should submit their applications to info@edukimikatolik.al by 31 October 2020.

The application should contain:

1) Short elaboration of how the team will undertake the assignment (including a proposed timeline)

2) A budget proposal in euro.

3) CV of each evaluation team member

4) Samples of the two most recent works in the similar field of evaluations object (and/or references for the same)

Please see the terms of reference as an attachment below for more information.

Application closing date:

31 October 2020 17:00 PM

Attachments:

TERMS OF REFERENCE CALL FOR INTERNATIONAL AND NATIONAL EXTERNAL EVALUATORS To evaluate the project: “Support for the network for the catholic education institutions in Albania.”

 

THIRRJE PER APLIKIME: Vlerësimi i projektit “Mbështetje për forcimin e rrjetit të institucioneve të arsimit katolik në Shqipëri”.

KOMISIONI KOMBETAR I EDUKIMIT KATOLIK SHQIPTAR-KKEKSH po kërkon një ekip konsulentësh ndërkombëtarë dhe kombëtarë për të kryer vlerësimin e Projektit tre vjeçar “Mbështetje për forcimin e rrjetit të institucioneve të arsimit katolik në Shqipëri”.

Ekipet e interesuara ndërkombëtare dhe kombëtare (2-3 persona) duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre në info@edukimikatolik.al brenda datës 31 tetor 2020.

Aplikimi duhet të përmbajë:

1) Concept note të mënyrës se si ekipi mendon kryerjen e vlerësimit (përfshirë cilësimin e afateve kohore që parashikohen)

2) Një propozim buxheti në euro.

3) CV e secilit anëtar të ekipit vlerësues

4) Dy punimet më të fundit të realizuara në fusha të ngjashme vlerësimi (dhe/ose referencat përkatëse)

Për më shumë informacion ju lutemi gjeni termat e referencës në vijim.

Data e mbylljes së aplikimit:

31 Tetor 2020 17:00 PM

Bashkangjitur:

TERMS OF REFERENCE CALL FOR INTERNATIONAL AND NATIONAL EXTERNAL EVALUATORS To evaluate the project: “Support for the network for the catholic education institutions in Albania.”