Vizioni

Misioni i KKEKSH

  • Të promovojë përmbushjen me efektivitet të lirisë së arsimit, si një kusht themelor për funksionimin e një shoqërie demokratike;
  • Të promovojë dhe të mbrojë interesat e misionit të edukimit katolik në marrëdhënie me organet apo institucionet shtetërore të nivelit qendror dhe lokal;
  • Të bashkëpunojë me organizma të tjera arsimore ne nivel ndërkombëtar të frymëzuara nga vlerat ungjillore;
  • Të nxisë bashkëpunimin ndërmjet shkollave dhe institucioneve edukative të themeluara nga ente të Kishës Katolike për të forcuar një rrjet edukativ me impakt më të gjerë dhe domethënës në shoqërinë shqiptare.
  • Të ndihmojë institucionet arsimore apo qendrat e formimit dhe edukimit në përmbushjen e misionit të tyre duke ofruar ndihmë konkrete në të gjitha sfidat